Dianetics - ДИЈАНЕТИКА
   Visit the Dianetics Site in


Диjанетика Модерна за Ментално Здравjе
Како Да Примеиувате ДИЈАНЕТИКА
US 1-800-722-1733
Budapest (1) 3420 324
Denmark (45) 33 73 66 66
Order
Where Can I Get Dianetics?

Visit the
DIANETICS®
Site Click here to visit the Dianetics Site

Dianetics - Дијанетика


Дијанетика го открива единствениот извор на болка, несреќа и вашето сомневаве во животот

- реактивниот ум.

И ви покањува како да се ослободите од него.


Бестcелер според листата на Њyйорк таймс, како и според мегународните листи, кой им помогнал на милиони луге да живеат добар и сречен живот.

ДИЈАНЕТИКА

ПРОДАДЕНИ ПОВЕЌЕ ОД 18.000.000 КОПИИ

Дали ви се чини дека постои скриен непријател кој дејствува против вас, без раэлика колку многу се трудите да опстанете? Постои.

Се вика реактивен ум. Тој е изворот на сите ваши несакани емоции, стравови, лични сомневава, псиxосоматски болести и болки. Дијанетиката е единствениот начин да се ослободите од реактивниот ум и да ги ослободите вашите вистински способности.

Читателиод сите сфери на животот потврдуваат дека дијанетиката им помогиала
 • Да се здобијат со повеже самодоверба во животот
 • Да ги постигнат своите цели
 • Да стекнат самопочит
 • Да се чувстуваат добро во врска со себеси
 • Да бидат успенши без разлика на изборот што го направиле.

  Л Рон Хабард е еден од најпоздравените и најчитаните автори на сите времиња. Преку 120.000.000 копии на неговите дела се продадени на повеќе од 50 јазиси ширум светот. Неговите откритија им помогнале на милиони луле да ја остварат вистинската срежќа и слобода.

  Купете ја оваа книга, прочитајте ја, користете ја.

  To Order


  Write to us or call!
  North and South America
  info@bridgepub.com
  1-800-722-1733

  All other parts of the world
  books@newerapublications.com
  (45) 33 73 66 66

  | Home | Related Sites | The L. Ron Hubbard Bookstore | Order Dianetics

  © 1999-2004 Church of Scientology International.
  All Rights Reserved.

  For Trademark Information