ДИЈАНЕТИКА


Диjанетика Модерна за Ментално Здравjе
Како Да Примеиувате ДИЈАНЕТИКА
US 1-800-722-1733
EU (45) 33 73 66 66
Where Can I Get Dianetics?


Ослободете го вашиот севкупен потенцијал.
Научете како да jа применувате Диjанетиката со оваа видео лента!

ДИЈАНЕТИКА
Книгата ДИЈАНЕТИКА е денес броj еден 'помогни си сам бестселер поради една причина - дава резултати. Сега jа имате и оваа видео лента, коjа ви покажува што е ДИЈАНЕТИКАТА, како функционира и како точно да jа практикувате чекор по чекор.

Со оваа лента ќе можете да научите како да ги применувате едноставните техники содржани во книгата на Л. Рон Хабард за да ги лоцирате пречките и бариерите Што стоjат на патот до вашиот севкупен потенциал - и како да се ослободите од нив!

ДИЈАНЕТИКАТА е наjефикасната и наjраспространетата наука за умот на денешнината. Со едноставни термини кои секоj може да ги разбере, таа го открива единствениот извор на стресот, напнатоста, депресиjата, психосоматските болести, компулзиите, зависноста и безумието - реактивниот ум. И ви дава алатка со коjа ќе можете да се справите со него.

Без разлика дали сте го прочитале бестселерот на Л. Рон Хабард или не, оваа видео лента ви дава увид во основните начела на ДИЈАНЕТИКАТА кои се предизвик сами по себе кои ќе го променат засекогаш начинот на коj го посматрате вашиот ум, вашите способности и вашиот живот.

Гледаjте jа оваа видео лента, седнете со некоj приjател и применете го она што го видовте! Употребете го за да ги отворите вратите на вашиот севкупен потенциjал и да го постигнете тоа што го сакате во животот!

To order


Write to us or call!
North and South America
info@bridgepub.com
1-800-722-1733

All other parts of the world
books@newerapublications.com
(45) 33 73 66 66

© 1999-2004 Church of Scientology International.
All Rights Reserved.

For Trademark Information